Kontakt:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 2/2019 zabezpečenie systému nakladania s odpadmi s obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
4/2019 vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz v RO RÚVZ
258.80 €
3/2019 vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz RÚVZ
258.80 €
2/2019 dar formou prenájmu WC - BEH 2019 KOSIT a.s.
0.00 €
1/2019 vytvorenie webstránky webex, digitel s.r.o.
0.00 €
12/2018 audit účtovnej závierky AGRO PART, s.r.o.
550.00 €
11/2018 rozbor vody v rómskej osade RÚVZ
0.00 €
10/2018 rozbor vody z vlastného zdroja pre obecný úrad RÚVZ
0.00 €
9/2018 rekonštrukcia strešnej konštrukcie šatní OŠK Blažice JUVENSTAV s.r.o.
0.00 €
8/2018 poverenie spracúvaním osobných údajov TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
7/2018 poverenie spracúvaním osobných údajov a dohodnutých podmienok ... Spoločný obecný úrad
0.00 €
6/2018 rekonštrukcia OŠK Slovenský futbalový zväz
10000.00 €
5/2018 aktualizácia dát z katastra TOPSET, Ing. Ján Vlček
36.00 €
4/2018 vydanie knižnej publikácie : Blažice JES SK, s.r.o.
0.00 €
3/2018 prenájom sanitárnej techniky JES SK, s.r.o.
126.00 €
2/2018 prenájom CESTY Košice
63.00 €
1/2018 chemické WC na beh 2018 KOSIT EAST s.r.o.
270.00 €
18/2017 kompletné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi KOSIT a.s.
0.00 €
17/2017 audit účtovnej závierky Szathmaty Ing.
550.00 €
16/2017 poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 Obec Blažice
30.00 €
15/2017 združené služby dodávky elektrin& Energie2, a.s.
0.00 €
14/2017 dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
13/2017 dodávka el. energie a plynu Prvá komunálna Finanná, a.s.
0.00 €
12/2017 Zmeny a doplnky č. 1 - ÚPN obce Blažice AJ Projekt
2450.00 €
11/2017 Zmeny a doplnky č. 1 - ÚPN obce Blažice Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
0.00 €
10/2017 plnení úloh bezpečnpostného technika Tomáš Takáč - bezpečnostný technik
0.00 €
9/2017 kamerový systém v obci Blažice VIKATECH, s.r.o.
0.00 €
8/2017 pripojenie do distribučnej sústavy VSE, a.s.
0.00 €
7/2017 TOPSET -aktualizácia programov TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
6/2017 kamerový systém v obci Blažice MV SR- Okresný úrad Košice
0.00 €
5/2017 programová údržba TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
4/2017 rozbor vody OcU RÚVZ
0.00 €
3/2017 rozbor vody RÚVZ
0.00 €
2/2017 prenosné toalety KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
1/2017 zámena pozemkov Obec Blažice
0.00 €
18/2016 dotácia pre OŠK Blažice na rok 2017 Obec Blažice
4000.00 €
16/2016 poskutnúť finančné prostridky Obec Blažice
30.00 €
15/2016 Zmeny a doplnky UPN - Z Blažice URBAN studio s.r.o.
3500.00 €
14/2016 dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 12/2016 Štefánia Michalovová
109.44 €
13/2016 dodatok Obec Blažice
300.00 €
12/2016 prenájom nebytových priestorov Obec Blažice
669.80 €
11/2016 praktické v yučovanie Strdená odborná škola
0.00 €
10/2016 sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom ORIENS, s.r.o.
68820.00 €
9/2016 zabezpečenie združ. nakladania z odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
8/2016 úprava práv a povinnosti zmluvných strán Ing. Krempaská Slávka
0.00 €
7/2016 zámena pozemkov Obec Blažice
0.00 €
6/2016 - 160418-1/ENV dodávka projektovej dokumentácie Enviroline, s.r.o. Košice
480.00 €
5/2016 audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Szathmaty Ing.
450.00 €
4/2016 - 52/2016 odber a rozbor vody RÚVZ
138.00 €
3/2016 - S061400246 cena vývozu komunálneho odpadu KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
2/2016 CVČ LIBA ACADEMY 11 - dotácia Obec Blažice
30.00 €
1/2016 poskytnutie finančného príspevku na AČ ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
22/2015 poskytovanie por. služieb v oblasti projektovania EUprojects, s.r.o.
990.00 €
21/2015 poskytnutie dotácie pre OŠK OŠK Blažice
1500.00 €
20/2015 informačný systém DEUS
0.00 €
19/2015 aktivačná činnosť ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
18/2015 aktivačná činnosť ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
17/2015 nakladanie s odpadmi s obalov NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
ZLP-2014-346/OPIS erejný webový portál - predlženie DEUS
0.00 €
15/2015 dodávke elektriny VSE, a.s.
0.00 €
14/2015 - 5001/15/015-BZ-01 zmenkový dlžník OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
0.00 €
13/2015 - 5001/15/015 kontokorentný úver vo výške 7 000 € OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
7000.00 €
12/2015 vecné bremeno - vodovod Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
11/2015/02/IV/2015 spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EU Centrum reg. rozvoja KSK
910.00 €
10/2015/1/IV/2015 služby na podporu reg. rozvoja a zam. v obci Centrum reg. rozvoja KSK
990.00 €
9/2015 Blažice - vodovod Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
8/2015/9105708783 dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
7/2015/9105708783 dodávka plynu SPP, a.s.
0.00 €
6/2015 úprava a údržba OcÚ a KD VOKUR - PLYN
12.00 €
5/2015 audit účtovnej závierky, výročnej správy Szathmaty Ing.
450.00 €
4/2015 údržba a oprava zdrav. inšt. kúrenárských a plyn. prác VOKUR - PLYN
0.00 €
3/2015 audit ročnej závierky a výročnej správy Szathmaty Ing.
450.00 €
2/2015 dotácia na Beh Olšavskou dolinou Košický samosprávny kraj
2000.00 €
1/2015 - S061400246 vývoz TKO KOSIT EAST s.r.o.
348.11 €
18/2014 výkon pracovnej zdravotnej služby Radoslav Dugas, R.D.TECH.
100.00 €
17/2014 dotácia CVČ Obec Blažice
30.00 €
16/2014 komunikačné, informačné a eletronické služby DEUS
0.00 €
15/2014 Zateplenie a obnova obvodového plášťa OcÚ Blažice Garbico s.r.o.
103474.57 €
14/2014 ver. obstarávanie na el. energiu Reg. združenie miest a obcí Košice - okolie
0.00 €
13/2014 verejné obstarávanie na zemný lyn Škody Jozef
0.00 €
12/2014 umelé kamenivo z vysokopecnej trosky U.S.Steel Košice s.r.o.
50.00 €
11/2014 audit účt. závierky k 31.12.2014 Szathmaty Ing.
450.00 €
10/2014 zabezpečenie služieb VO STARK Consulting, s.r.o.
29.90 €
9/2014 - 2/14 vystúpenie folklórnej skupiny Halalovčan
150.00 €
8/2014 CVC Košice CVČ Kometa
150.00 €
7/2014 dotácia na bežné výdavky CVC CVČ Kometa
30.00 €
6/2014 - A/115/03/2008 aktualizácia programov TOPSET, Ing. Ján Vlček
553.80 €
5/2014 - 642-11-2718/2014 poskytovanie vybraných súborov z katastra Geodetický a kartografický ústav - KGÚ
18.00 €
4/2014 - 56/2014 rozbor vody v rómskej osade RÚVZ
258.80 €
3/2014 - 55/2014 rozbor vody v KD Blažice RÚVZ
258.80 €
2/2014 - 6.k zmluve č.S061400246 vývoz a zneškodnenie kom. odpadu KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
1/2014 uprava ver,pr. - kladenie zam.dlažby JUVENSTAV s.r.o.
7819.44 €
21/2013 využívanie elektronických služieb Union ZP. a.s.
0.00 €
20/2013 Technik PO Ing. Krempaská Slávka
265.00 €
19/2013 predlženie splatnosti SZRB a.s.
0.00 €
18/2013 úverová zmluva - predlženie SZRB a.s.
0.00 €
17/2013 - 20/IX/2013 odb. asistencia pri výbere projektov Centrum reg. rozvoja KSK
0.00 €
15/2013 prenájom miedstnosti Združenie Rozvoj turizmu
1.00 €
Zmluva o dielo - AJ Projekt, Andraši proj. dok.- úprava ver. priest. AJ Projekt
2550.00 €
14/2013-110824-2013 zabezpečenie pohľadávok SZRB a.s.
7609.04 €
13/2013-110816-2013 zabezpečenie pohľadávok SZRB a.s.
38045.20 €
297197 stravovanie pre zamestnancov Edenred Slovakia, s.r.o.
3.30 €
12/2013 verejné oobstarávanie na zákazku s nízkou cenou Centrálna obstarávacia Agentúra Ruskov z.p.o.
1000.00 €
11/2013-110824-2013 verejné priestranstvá - DPH SZRB a.s.
7609.04 €
10/2013 110816-2013 investičný úver - verejné priestranstvá SZRB a.s.
38045.20 €
6/2013 umelé lamenivo z vysokopecnej trosky U.S.Steel Košice s.r.o.
290.00 €
9/2013 Zateplenie a obnova obvodového plášťa OcÚ Blažice Ing. Daniela Komendátová
1950.00 €
8/2013 Rekonštrukcia časti chodníkov v Blažiciach Ing. Daniela Komendátová
340.00 €
7/2013 poskytnutie stav. prác - Úprava verejných priestranstiev Juraj Venčigroch
42594.24 €
6/2013 umelé kamenivo z vysokopecnej trosky U.S.Steel Košice s.r.o.
120.00 €
5/2013 audit účtovnej závierky Szathmaty Ing.
450.00 €
4/2013 č.5700033 úprava verejných priestranstiev PPA
0.00 €
3/2013 arboristické ošetrenie koruny stromov SKOBA - výškový servis
276.00 €
2/2013 údržba a opravy v objekte KD, OcÚ VOKUR - PLYN
61.00 €
1/2013 - A/115/03/2008 aktualizácia programov TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
6/2012 audit účtovnej závierky Szathmaty Ing.
450.00 €
4/2012 mobil Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
č. 2/2012 prenájom nebytových priestorov Obec Blažice
670.00 €
1-FMN311 pevná linka Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
5500/07/06/KU Krátkodobý úver OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
3319.39 €


Archív zmlúv

Zmluva o plnení úloh technika PO
PO technik V. Takáč
(238.5 kb)
Zmluva 26/IV/2011
O poskytovaní poradenských služieb
(286.49 kb)
(1236.87 kb)
Dodatok č. 3/2016
dodatok č. 3 k Zmluve č. 2/2012
(701.13 kb)
(1299.42 kb)
(1752.02 kb)
(1123.16 kb)

(0 b)

(0 b)

(0 b)
(7471.86 kb)